SAGLASNOST ZA OBRADU PODATAKA O LIČNOSTI U SVRHU ODGOVARANJA NA PITANJA I ODGOVARANJA NA ZAHTEVE

Ovim želimo da vas obavestimo da će se, u skladu sa članom 13. Uredbe (EU) 2016/679 Evropskog parlamenta i Saveta od 27. aprila 2016. godine o zaštiti fizičkih lica u odnosu na obradu podataka o ličnosti i o slobodnom kretanju takvih podataka, i o stavljanju van snage Direktive 95/46/EZ (Opšta uredba o zaštiti podataka, u daljem tekstu „GDPR”), podaci o ličnosti koje prikupimo od vas kroz obrazac za kontakt koji obuhvataju ime, prezime, e-adresu, naziv kompanije, broj telefona (opciono) i sadržaj poruke, obrađivati u skladu sa članom 6, stav 1, tačka f), imajući u vidu razumna očekivanja strana, a za potrebe legitimnih interesa rukovaoca podacima, tj. za potrebe odgovaranja na pitanja i odgovaranja na zahteve i upite lica na koje se podaci odnose. Rukovalac vašim podacima je naša kompanija, tj. SOITRON, s.r.o., sa sedištem na adresi Plynarenska 5, 829 75, Bratislava, Slovačka, DPO privacy@soitron.com (u daljem tekstu „Rukovalac”). Period tokom kojeg se vrši obrada vaših podataka o ličnosti u ovu svrhu nije duži od 2 (dva) meseca od datuma prikupljanja podataka. Primaoci podataka u ovu svrhu mogu biti obrađivači – kompanije koje podržavaju interne sisteme informacionih tehnologija Rukovaoca. Dostavljanje ovih podataka se vrši na dobrovoljnoj bazi. Više informacija o obradi podataka o ličnosti možete pronaći na našoj internet stranici https://www.soitron.com/privacy/.

SAGLASNOST ZA OBRADU PODATAKA O LIČNOSTI U MARKETINŠKE SVRHE

Označavanjem polja „Dajem saglasnost za obradu podataka u marketinške svrhe” takođe dajete saglasnost za obradu dostavljenih podataka u marketinške svrhe za potencijalne klijente, što uključuje slanje promotivnih materijala i novosti o uslugama i proizvodima. Period tokom kojeg se vrši obrada podataka u ovu svrhu nije duži od 3 (tri) godine od datuma davanja saglasnosti ili do trenutka povlačenja saglasnosti za obradu u ovu svrhu. Primaoci podataka u ovu svrhu mogu biti obrađivači – kompanije koje podržavaju interne sisteme informacionih tehnologija Rukovaoca. Dostavljanje ovih podataka se vrši na dobrovoljnoj bazi.